Hygiene bij Fix Fisch B.V.

Fix Fisch B.V. streeft voortdurend naar verbetering van kwaliteit (voedsel)veiligheid, milieubeheer en arbeidsomstandigheden en werkt volgens het door de Nederlandse overheid (RVV) goedgekeurde HACCP systeem.

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit proces beoogt ervoor te zorgen dat het productieproces met zo weinig mogelijk risico voor de volksgezondheid gepaard gaat.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op zeven principes is gebaseerd. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie- en/of distributieprocessen er gevaren zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om de onderkende bedreigingen te voorkomen, welke controles worden uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico's in bereiding- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

De zeven kernpunten van een HACCP systeem zijn:

 1. Inventariseer alle Potentiële gevaren.
 2. Stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt.
 3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
 4. Stel vast hoe de CCP's bewaakt worden. 
 5. Leg per CCP de eventuele acties vast die zo nodig moeten leiden tot herstel van de veiligheid. 
 6. Pas verificatie toe - een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
 7. Documenteer en registreer - vastleggen wat is aangepast en hoe.

Wij houden ons aan de strenge normen zodat we een veilig en optimaal vers product kunnen garanderen. Ons personeel is getraind om hier de juiste controles voor uit te voeren.

 • /  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  
 • 12  
 • 13  
 • 14  
 • 15  
 • 16  
 • 17  
 • 18  
 • 19